Etica


 

Reguli de etica interna ale Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei

 

CODUL DE ETICĂ ŞI NORMELE DE CONDUITĂ

(Redactat de: Vicepresedinte CNMR Besleaga Liviu)

 

Relevanţa şi eficienţa procesului de respectare a regulilor de etica în cadrul CNMR depinde în bună măsură de toti membri coalitiei. Asigurarea codului presupune asumarea responsabilităţii de către toţi cei implicaţi în cadrul CNMR. Aderarea acestora la un set minim de valori etice este un criteriu cheie pentru reuşita activităţilor propuse de coalitie.

 

Codul de etică şi normele de conduită (pentru simplificare, în continuare, se va face referire la Cod/Codul) includ un set minim de principii, valori şi reguli de comportament ce trebuie luate ca referinţă în activităţile CNMR. Codul se adresează:

  1. vicepresedintilor/membrilor CNMR;
  2. membrilor comisiilor permanente de specialitate ale CNMR;
  3. evaluatorilor şi altor colaboratori externi implicaţi în activităţile CNMR;
  4. personalului angajat al CNMR.

Codul ia ca punct de plecare principiile ce constituie cadrul de referinţă al activităţii CNMR:

  1. Referinţă europeană – conformitate cu Standardele şi liniile directoare europene pentru asigurarea calităţii vietii cetatenilor in Romania;
  2. Elaborare de catre coalitie de proiecte sustenabile in scopul modernizarii Romaniei.
  3. Cooperare cu toate componentele sistemului de stat;
  4. Identitate;
  5. Evaluare;

 

Obiectivele Codului sunt următoarele:

  1. Să ofere referinţe etice pentru toţi cei implicaţi în procesul modernizare al Romaniei;
  2. Să asigure transparenţă în relaţiile dintre membri si institutiile colaboratoare, precum şi pentru publicul larg;
  3. Să servească drept suport pentru elaborarea si aplicarea proiectelor CNMR;
  4. Să asigure respectarea normelor deontologice si de etica interioara;
  5. Să asigure respectarea normelor de confidenţialitate privind activitatea desfăşurată de catre coalitie;
  6. Să prevină abaterea de la procedurile interne;

Codul îmbină afirmarea unor valori si principii aplicabile domeniului de acctivitate al CNMR cu statuarea unor prevederi procedurale menite să creeze un mediu propice de desfăşurare a activităţilor şi să ofere un sistem de apreciere, corectare, contestare şi sancţionare a situaţiilor de abatere de la valorile şi principiile stipulate. Aplicarea Codului nu exclude şi nu înlocuieşte drepturile şi obligaţiile legale cuprinse în alte documente care privesc bunul mers al coalitiei. Codul se revizuieşte periodic în vederea îmbunătăţirii în conformitate cu sugestiile venite de la vicepresedinti.

 

Valori si principii

 

În activitatea lor, cei vizaţi de prezentul Cod, vor onora următoarele valori şi principii generale:

· Legalitate · Independenţă · Obiectivitate · Imparţialitate · Transparenţă · Responsabilitate personală · Profesionalism · Deschidere către nou · Dialog şi consens · Confidenţialitate

Angajamentul faţă de acest set de valori presupune că fiecare persoană implicată în in cadrul CNMR.

  1. Cunoaşte, înţelege şi respectă în totalitate legile, reglementările şi normele aplicabile in cadrul Coalitie Nationale pentru Modernizarea Romaniei. Utilizează consecvent criteriile, standardele şi indicatorii de performanţă definiţi de documentele oficiale cu privire la: capacitatea instituţională, eficacitatea ca membru active in cadrul coalitiei şi managementul proiectelor CNMR.
  2. Dovedeşte independenţă şi profesionalism în activitate, nu cedează presiunilor politice, religioase, economice sau de altă natură, acceptând numai constrângerile legale, ştiinţifice şi etice.
  3. Se disociază clar de orice relaţie personală şi formulează concluzii independente de orice fel de angajament instituţional personal (politic).
  4. Are o atitudine obiectivă în activităţile CNMR. Oferă informaţii corecte, face afirmaţii şi îşi exprimă opinii doar în posesia datelor şi informaţiilor necesare, dincolo de orice apreciere individuală emoţională bazată pe prejudecăţi şi impresii (sustine deciziile Presedintelui CNMR). Face recomandări şi ia decizii bazate exclusiv pe date factuale şi pe informaţii precise verificate temeinic.
  5. Face afirmaţii şi/sau îşi exprimă opinii în mod onest, neutru şi imparţial. Nu aplică standarde duble în evaluare şi nu este părtinitor faţă de sau contra unei instituţii, unei organizaţii sau unei persoane implicate. În procesul de evaluare a proiectelor CNMR nu discriminează pe criterii de sex, naţionalitate, etnie, vârstă, religie etc pe nici unul din colegii vicepresedinti.
  6. Asigură o transparenţă maximă în ceea ce priveşte regulile, procedurile, cerinţele profesionale, principiile de evaluare, etc. Poate oferi oricând motivaţii bazate pe informaţii consistente şi corecte pentru opiniile exprimate şi deciziile luate. Nu ascunde şi nu denaturează cele constatate.
  7. Îşi asumă responsabilitatea personală pentru afirmaţiile şi opiniile exprimate şi poate oricând dovedi acordul dintre acestea şi reglementările legale aplicabile, regulile interne ale coalitiei, standardele cerute şi datele factuale.

Acceptă obligaţia de a răspunde pentru activităţile întreprinse, opiniile şi concluziile formulate şi de a suporta consecinţele pentru neîmplinirile posibile.

  1. Menţine un nivel ridicat de competenţă profesională. Oferă consultanţă întemeiată pe standarde bine definite şi recunoscute în domeniu numai în limítele prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu regulile şi procedurile acceptate de coaliţie. Se bazează pe o înaltă exigenţă şi solidaritate profesională, manifestă obligaţia morală de a lucra pentru îmbunătăţirea calităţii. Apartenenţa la CNMR, conferă membrilor un prestigiu profesional de care aceştia nu trebuie să se folosească în scopuri de putere. Competenţa profesională implică şi grija profesională responsabilă. Ca atare, cei implicaţi în activităţi de evaluare a calităţii se vor dovedi fini ascultători şi observatori, îi vor trata pe alţi colegi cu respect, vor ţine seama de nevoile şi aşteptările coalitiei şi ale celor membri, cum ar fi cele legate de timp, de comunicare, de complexitatea muncii sau de costurile implicate.
  2. Este deschis la iniţiative noi, răspunzând la schimbările sociale locale sau regionale, la nevoile beneficiarilor serviciilor sale. Pe cât posibil, facilitează competiţia profesională, managerială, etică între instituţiile şi programele vizate de procesul coalitiei de modernizare al Romaniei. Întreaga activitate se bazează pe o atitudine deschisă şi participativă.

10.Promovează dialogul, evaluează în mod adecvat punctele de vedere diferite ale părţilor implicate şi încearcă să le armonizeze prin promovarea dedicaţiei personale şi a spiritului de echipă.

11.Este fidel principiului confidenţialităţii în furnizarea, completarea, utilizarea şi asigurarea accesului la informaţie în conformitate cu regulile şi procedeele acceptate. Procedează cu discreţie şi protejează datele cu caracter personal şi cele privitoare la proprietatea intelectuală în activităţile de evaluare externă.

 

Norme de conduită

În spiritul acestor principii şi valori, cei vizaţi de prezentul Cod ţin cont în activităţile lor de următoarele norme de conduită legate de:

  1. Conflicte de interese cazurile de conflict de interese rezultă din situaţii de incompatibilitate privind membrii CNMR, ai comisiei consultative (fomata din vicepresenti), ai grupurilor de lucru de specialitate ale CNMR, evaluatorii, membri permanenţi ai CNMR. Se consideră situaţie de incompatibilitate atunci când orice persoană care face parte dintr-una dintre categoriile menţionate mai sus:
  • este semnatar/ă sau co-semnatar/ă la documentele, programele şi alte proiecte sau manageriale ale CNMR;
  • a participat direct sau indirect la deciziile privind evaluarea performanţelor academice şi manageriale în discuţie;
  • are legături de rudenie cu persoane din CNMR sau direct implicate în programele/activităţile ce intră în competenta;
  • este într-un conflict personal recunoscut cu unul sau mai mulţi membri ai CNMR.

Ţinând cont de aceste precizări, cei care se pot găsi în situaţiile de mai sus, vor anunţa în scris, înainte de înscriere  vicepresedintii sau presedintele CNMR.

  1. Situaţii de compromis

În activităţile de implicare active in cadrul coalitiei, reprezentanţii CNMR nu vor accepta şi nu vor da curs eventualelor presiuni externe, indiferent de cine ar fi ele exercitate în favoarea altor structuri, fie direct,  fie indirect (de terţe persoane, care nu sunt angajate ale polului de influenta. Reprezentanţii CNMR, prin conduita proprie, vor respinge orice compromis şi vor impune un climat de corectitudine morală pe parcursul derularii activităţilor in coalitie. Sub nici o formă şi în nici o circumstanţă, reprezentanţii CNMR, implicaţi în proiectele coalitiei, nu vor folosi poziţia sau funcţia lor pentru a obţine câştiguri materiale şi/sau avantaje personale sau instituţionale (materiale sau de alt ordin) respingând în mod clar asemenea oferte.

  1. Spiritul de echipă şi libertatea intelectuală

Cei implicaţi în proiectele CNMR vor respecta şi încuraja libertatea de gândire şi de exprimare şi nu vor influenţa opinia altor membri incluşi în proiect decât prin argumente raţionale, întemeiate din punct de vedere legal şi profesional. Decizia lor trebuie să aibă un caracter obiectiv, să fie rezultatul unei analize critice profesioniste şi democratice într-un cadru participativ larg.

  1. Proprietatea intelectuală

Pe parcursul conceperii si derularii proiectelor coalitiei trebuie să fie respectată permanent proprietatea intelectuală a celor care oferă informaţii şi documente. Rapoartele de autoevaluare, documentele consultate, cererile sau aplicaţiile depuse sunt în întregime sau parţial proprietatea intelectuală exclusivă a CNMR.

  1. Dezvoltarea profesională continuă

Cei implicaţi în proiectele coalitiei trebuie să îşi îmbunătăţească permanent competenţele profesionale şi manageriale şi să îşi consolideze principiile etice şi valorile morale legate de responsabilităţile ce decurg din activităţile de evaluare a calităţii. Ei trebuie să fie la curent cu dezvoltările la nivel internaţional şi naţional în domeniu de specialitate, să împărtăşească cunoştinţele şi experienţa lor altor colegi vicepresedinti interesaţi, să contribuie la creşterea nivelului de conştientizare şi acceptare în coalitie a standardelor proiectului sustinut şi să sprijine toate activităţile şi evenimentele CNMR.

 

  1. Calitatea muncii/voluntariatului in cadrul CNMR

Cei implicaţi în activităţile coalitiei vor tinde către excelenţă în munca lor şi vor asigura:

  1. acoperirea tuturor aspectelor privind calitatea si documentarea proiectelor;
  2. onestitate şi corectitudine intelectuală;
  3. evaluări de încredere şi nepărtinitoare;
  4. eficienţa muncii in cadrul coalitiei;
  5. natura bine fondată a afirmaţiilor şi explicaţiilor;
  6. respectarea termenilor specifici din regulamente şi proceduri.
  7. Calitatea comunicării

Cei implicaţi în activităţi coalitiei vor conlucra pentru asigurarea permanentă a unei comunicări corecte şi eficiente între ei dar şi cu terţe instituţii sau persoane (firme private, mass media, gurvern, parlament si alte institutii), conform reglementărilor CNMR. Succesul în realizarea acestui deziderat este calitatea comunicării, de o bună funcţionare a circuitelor de comunicare, de folosirea corectă, concisă, constructivă, completă a unor mesaje clare, înţelese, acceptate de părţi, transmise la timp şi respectate de către toţi membri CNMR. Comunicarea are ca obiectiv depăşirea barierelor subiective şi instalarea încrederii, acordarea credibilităţii şi a respectului reciproc. Concluziile evaluării vor avea un caracter obiectiv şi constructiv şi vor sugera direcţii de urmat pentru viitoarele programe / proiecte ale coalitiei. În discuţiile dintre părţi comunicarea se va baza pe înţelegere reciprocă, căutarea unei convergenţe a părerilor, a armoniei şi a consensului, scopul final fiind perfecţionarea acctivitatilor coalitiei  în beneficiul tuturor.

 

  1. Încrederea/stima reciprocă

Întregul proces implicare in proiectele coalitiei trebuie construit pe încredere şi stimă reciprocă dezvoltate sistematic. Respectarea valorilor, principiilor şi normelor de conduită prevăzute în Cod poate contribui la construirea şi întărirea acestei încrederi.

 

  1. Abateri de la etică

Următoarele acte şi atitudini sunt considerate abateri de la principiile Codului:

  1. Nerespectarea regulilor şi reglementărilor în coalitiei;
  2. Nerespectarea regulilor de procedură, a principiilor profesionale şi a liniilor directoare;
  3. Neraportarea existenţei unui conflict de interese;
  4. Distorsionarea adevărului privind activitatea CNMR;
  5. Apartenenţa la o structura concurentă CNMR sau prestarea de activităţi concurenţiale în dauna intereselor CNMR;
  6. Folosirea apartenenţei la o anumită instituţie, CNMR sau terţă, sau folosirea unei anumite funcţii deţinute în scopul dobândirii unor câştiguri personale sau instituţionale de natură materială sau a altor avantaje de natură să aducă prejudicii CNMR;
  7. Dezvăluirea de informaţii despre un proiect/eveniment/inatalnire sau despre calificativul acordat înainte de publicarea unei poziţii oficiale de către colaitie, precum şi deconspirarea, la orice moment, a unor aspecte confidenţiale din discuţiile din cadrul CNMR.
  8. Violarea drepturilor de proprietate intelectuală ale CNMR;
  9. Refuzul de a coopera cu alţi membri/colegi/vicepresedinti/presedinte, obstrucţionarea cooperării între membrii coalitiei;
  10. Intimidarea, crearea de presiuni de orice fel asupra membrilor/vicepresedintilor/presedintelui duce la excluderea pe loc din cadrul CNMR;
  11. Efectuarea defectuoasă a misiunii, prin încălcarea procedurilor CNMR, prin utilizarea de criterii subiective, care nu se regăsesc în Metodologiile şi procedurile publicate ale coalitiei etc.;
  12. Nerespectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară al CNMR, în cazul membrilor/vicepresedintilor permanenţi.